Ներկայացուցչություն

Դատարան

Հայցադիմումների, դիմումների, վերաքննիչ, վճռաբեկ բողոքների կազմում, ներկայացուցչություն

ՔԿԱԳ

Քաղաքապետարան

Նոտար

Կադաստր

Չափագրման և գնահատման հետ կապված աջակցություն, իրավունքի պետական գրանցման և դադարման հետ կապված գործերի վարում

Սնանկություն

Սնանկության ողջ գործընթացի ընթացքում ներկայացուցչություն՝ ներառյալ բանակցություններ:

Արբիտրաժ

Ոլորտներ

Քաղաքացիական

Աշխատանքային

Ընտանեկան

Մտավոր սեփականություն

Ժառանգություն

Պայմանագրային իրավունք

Սեփականության իրավունք

Ապահովագրություն

Գումարների գանձում

Հավատարմատարի ծառայություններ

Վարչական

Հարկային և մաքսային մարմինների կողմից կայացված որոշումների և/կամ ոչ իրավաչափ գործողությունների/անգործության/ բողոքարկում

Ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված որոշումների և/կամ ոչ իրավաչափ գործողությունների/անգործության/ բողոքարկում

Համայնքի կողմից կայացված որոշումների և/կամ ոչ իրավաչափ գործողությունների/անգործության/ բողոքարկում

Քաղաքապետարանի և այլ պետական մարմինների կողմից կայացված որոշումների և/կամ ոչ իրավաչափ գործողությունների/անգործության/ բողոքարկում

Վարչարարութամբ պատճառված վնասների հատուցմանն ուղղված գործերի վարում

Կորպորատիվ

Պայմանագրերի կազմում

Ընկերության ներկայացուցչություն դատարաններում, պետական և ոչ պետական կառույցներում

Ներքին և արտաքին փաստաթղթաշրջանառության կարգավորում

Հաշտարարություն

  • +374 10 54 00 97 +374 10 52 58 42

  • +374 10 54 11 97

  • office@right.am